Nəfəsli musiqi alətləri Azərbaycan enstrumental tarixinin əsas səhifələrindən birini təşkil edir. Ümumiyyətlə, xalqımız qədim dövrlərdən bu yana musiqi alətlərində ifa edirlər. Nəfəsli alətlərdən xüsusilə tütək, çobanların instrumental aləti sayılır. Çobanlar tütəklə heyvanları sakitləşdirir, onları bir yerə toplayır. Azərbaycan nəfəsli musiqi alətlərinə balaban, ney, zurna, tütək və s. kimi alətlər daxildir.

Balaban. Bu nəfəsli musiqi aləti aşıq və digər folklor qrupunda istifadə edilən ən bilinən alətlərdən biridir. Balaban bəzi yerlərdə “balaman” olaraq da adlandırılır. Balaban sözünün mənası, bala – kiçik, ban isə səs tembirinin xoruza bənzədilməsindən yaranıb, “kiçik ban” yəni “erkən ban” deməkdir. Bu alət yumşaq səs tembrinə malikdir və duyğulara toxunmağı bacarır. Orkestr, ansambl və solo aləti kimi nəfəsli alətlər qrupunu, o cümlədən aşıqlar dəstəsini müşayiət etmək üçün istifadə edilir. İfaçı bu aləti səsləndirərkən dərindən nəfəs alır və aldığı havanı xüsusi ustalıqla dodaqları arasında tutdğuğu yastı müştüyün içərisinə üfləyir. Eyni zamanda barmaqlarını notlara uyğun olaraq oyuqların üzərində hərəkət etdirərək istənilən səsi əldə edir.

Ney. Qədim çalğı alətlərimizdən biri hesab olunan neyin yaranma tarixi eramızdan əvvələ təsadüf edir. Yaxın və uzaq Şərq xalqları arasında neyin müxtəlif növləri geniş yayılmış, həmçinin dünyanın bir sıra ölkələrində də rəğbətlə qarşılanır. XIV- XV əsrlər neyin iki növü-ağ və qara ney var idi. XX əsrin əvvəllərinə qədər rəğbətlə qarşılanan ney, bir müddət unuduldu. Lakin son dövrlərdə yenidən diqqət mərkəzində olan ney bir sıra məclislərin yaraşığına çevrilir.

Ney, balaban və s. kimi nəfəsli musiqi alətlərini online şəkildə əldə etmək üçün unimall.az saytına müraciət edə bilərsiniz.