Riçard Bax – Qağayı Conatan Livinqston

7.00  
052220-160780
Zəng et
Məhsula baxış sayı:  25

Təsvir

Ricard Bax – Qagayi Conatan Livinqston

Bu nǝdir?! Uşaqlar üçün yazılmış hekayǝmi, ibrǝtli povestmi, yoxsa motivasiya, ya da fǝlsǝfǝ kitabımı? Kitabı oxuyanlar bunu dǝqiq bilmǝsǝlǝr dǝ, bircǝ onu bilirlǝr ki, müǝllif möhtǝşǝm bir ǝsǝr yaradıb; böyükdǝn-kiçiyǝ hǝr kǝsin oxuyub özünǝ bir pay götürǝcǝyi ǝsǝr. Yazılan vaxt (1970) kitabın çapından 18 nǝşriyyat imtina etmişdi, yalnız bir nǝş- riyyatın tǝrǝddüdlǝ çap etmǝsindǝn qısa müddǝt sonra isǝ kitab bir milyon ǝdǝd satılmışdı. Daha sonra sürǝtlǝ dünya dillǝrinǝ tǝrcümǝ edilǝn kitab beynǝlxalq bestsellerǝ çevrildi. Tǝsadüfi deyil ki, bu ǝsǝr “oxunulması vacib olan kitab- lar” siyahılarında ön sıralarda yer alır. Müǝllif Riçard Bax istedadlı miniatür rǝssam kimi, az sözlǝ çox dǝyǝrli vǝ vaxt keçdikcǝ bu dǝyǝri artan bir ǝsǝr meydana çıxarmaǧı bacarıb.
Bu kitab bir Qaǧayının mübarizǝ hekayǝsidir; mǝhdudiyyǝtlǝrlǝ, “olmaz”larla barışmayan, yalnız yemǝk üçün uçmaq istǝmǝyǝn, daim yüksǝklǝrǝ can atan vǝ nǝhayǝt buna nail olan bir Qaǧayının, hǝm dǝ hǝr birimizin daxilindǝ yaşayan gerçǝk Qaǧayının.
Əsǝri oxuduqdan sonra daha dǝniz kǝnarındakı qaǧayılara adi quş kimi baxa bilmǝyǝcǝksiniz, hǝmişǝ xoş hisslǝrlǝ Conatanı xatırlayacaqsınız vǝ hǝm dǝ onun sizǝ öyrǝtdiklǝrini.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Janr:
  • Uşaq ədəbiyyatı
Müəllif:
  • Riçard Bax
Nəşriyyat:
  • Parlaq imzalar
Cild:
Yumşaq

Kateqoriyaları